Spaans dorp immuun voor crisis

Het kan dus wel!

Ook vandaag heeft Spanje het zwaar. De rente schiet opnieuw boven de zes procent. Economen vrezen dat Spanje de eurozone en de euro opnieuw aan het wankelen brengt. Maar het Andalusische dorpje Marinaleda biedt dapper weerstand aan de crisis. De gemeente met 2700 inwoners lijkt ongevoelig voor de enorme problemen waar andere Spaanse dorpen mee geconfronteerd worden. Europacorrespondent Saskia Dekkers doet samen met VRT-collega Sven Tuytens verslag.

Bron: Nieuwsuur » 2012-04-16 » Spaans dorp immuun voor crisis.

Direct, immediate exchange

According to the Governor of the Bank of England:

“There is no reason products and services could not be swapped directly by consumers and producers through a system of direct exchange – essentially a massive barter economy. All it requires is some commonly used unit of account and adequate computing power to make sure all transactions could be settled immediately. People would pay each other electronically, without the payment being routed through anything that we would currently recognize as a bank. Central banks in their present form would no longer exist – nor would money.”

—Mervyn King – Governor of the Bank of England

Yet another proponent of Money as the Instrument of Mass Healing and the three steps to Vrijgeld.

Vrijgeld voordelen

“Geld symboliseert het liefhebbende geven en ontvangen tussen individuen, dat aan de mens het gevoel geeft emotionele wortels in zijn gemeenschap te hebben (…) Geld ontstond aan als symbool van de menselijke ziel.”
William H. Desmonde

Vrijgeld voordelen en zakelijke zin van innovatieve geldsystemen en aanvullende munteenheden:Continue reading “Vrijgeld voordelen”

Vrijgeld

De ‘vrij’ in vrijgeld is als de ‘vrij’ in vrijheid. Je bent vrij om te doen en te laten. Je mag je eigen munt creëren en in omloop brengen. Je mag vrijbankieren. Je mag in feite alles met valuta doen wat je zinnig vindt. Als anderen dat ook vinden en jouw munt en geldsysteem adopteren en omarmen, dan geeft dat bestaansrecht aan jouw systeem. Vrijgeld ontwikkelt zich, evolueert, vernieuwd zich en past zich voortdurend aan veranderingen aan. Vrijgeld gaat daarin verder dan het ‘Freigeld’ zoals Silvio Gessel destijds voorstelde. Vrijgeld als term is en blijft een prachtige.

Vriigeld heeft drie belangrijke kwaliteiten:

 1. Het aantal instanties van vrijgeldsystemen en de rijkdom die ze creëren dient exponentieel en schaalvrij te kunnen groeien.
 2. Vrijgeld is onderworpen aan open evolutie en kunstmatige selectie.
 3. Vrijgeld creëert waarde met minimale of geen afhankelijkheid van traditionele politieke of bancaire machten.

Nederland (en de rest van de wereld) kan in 3 eenvoudige stappen uit de crisis komen:

 1. Keer de stroomrichting van rentegelden om.
 2. Stap over op een geldsysteem op basis van wederzijds krediet.
 3. Er is geen stap 3.

En graag met herintroductie van de Florijn, maar wel een 100% digitale girale.

De Duits-Argentijnse zakenman Silvio Gesell (1860-1932) is de grondlegger van ‘Freigeld’. Gessel herontdekte destijds een manier om geld te ontdoen van zijn machtsfunctie en leverde er een theoretisch kader voor. Hij stelde een heffing voor op het ongebruikt laten van geld: een liquiditeitsheffing of stroomgeld—als het ware een belasting op positieve saldi—en noemde dit belaste geld Vrijgeld.

Volgens Gessel dient geld in dienst van de gemeenschap en haar gebruikers te staan. Voor dat gebruik kan je de gebruikers best een kleine vergoeding vragen in de vorm van een liquiditeitsheffing vond hij. Dat stroomgeld is een kleine belasting op het bezit van geld. Mensen die hun geld gebruikten of uitlenen zijn vrijgesteld van het betalen van stroomgeld. Geldbezitters zullen hun geld aanbieden om onder de betaling van stroomgeld uit te komen.

Met stroomgeld is oppotten van geld zinloos. Mensen zullen hun geld zo snel mogelijk kwijt willen, tenzij ze het op korte termijn zelf nodig hebben. Ze zullen er iets voor kopen, het investeren in duurzame goederen of het uitlenen. Geld vervult dus weer onbeperkt zijn ruilfunctie, zonder dat de geldbezitter daarvoor rendement geboden hoeft te worden.

Roestende goudstaven

Gesell noemde dit geld ‘roestend geld’ of Vrijgeld, omdat het de mensheid zou bevrijden uit de greep van het rentedragende geld.

Het aan de economische kringloop onttrekken van dit Vrijgeld is geen begerenswaardige renteniersmethode. Geld oppotten—en daarmee onttrekken aan de economie—mag best, maar dan krijgt je de maatschappelijke kosten daarvan doorberekend. Zo krijgen rijke mensen een impuls om hun geld óf te besteden óf gratis uit te lenen aan ondernemender mensen. Geld gaat hierdoor beter stromen en zo zal er altijd voldoende geld in omloop zijn om iedereen aan werk te helpen en de onderlinge ruil te faciliteren. stroomgeld nodigt stilstaand geld dus uit weer terug te vloeien in de kringloop.

Rijkdom in geld vastzetten is zo niet lucratief. Het bezit van geld kost namelijk geld in plaats van dat je er slapend rijk van wordt. Onder die omstandigheden zijn rijken maar al te graag bereid om gratis (tijdelijk) afstand te doen van hun geld. Om van de kosten (de liquiditeitskosten, stroomgeld) af te zijn, gaan ze op zoek naar ondernemers die hun geld willen lenen en zakelijk zinniger in kunnen zetten. Rijken zijn al tevreden als ze na verloop van tijd de oorspronkelijke waarde terugkrijgen, waardoor rente en hoge rendementen zijn in zo’n systeem niet aan de orde.

De huidige vorm van vrijgeld gaat echter een stap verder en geeft een ruimere betekenis aan de term vrijgeld.

Vrijgeld:

 • verdubbelt je koopkracht;
 • honderd procent meer koopkracht;
 • dezelfde koopkracht voor de helft van het werk;
 • vijftig procent minder werken en hetzelfde kunnen besteden;

Dit alles omdat de prijzen van grondstoffen, goederen en diensten voor ongeveer 50 procent uit rente bestaan.

De fabrikant die een lening af moet sluiten om grondstoffen, machines en gebouwen moet aanschaffen moet niet alleen de lening aflossen maar ook de rente erop betalen. Die rentekosten worden natuurlijk omgeslagen op zijn productkosten. De productkosten zijn bovendien gecorrigeerd voor de contante waarde. De ingekochte goederen en diensten bestaan op hun beurt ook voor de helft uit rentekosten. Tel daarboven op de winst die de ondernemer wil maken om te groeien en ontwikkelen, dan zie je dat een zeer groot gedeelte van zijn productkosten uit rente bestaan.

Als je die rentekosten en correctie voor contante waarde kwijt zou zijn, dan kan je jouw product dus voor ongeveer de helft van het normale bedrag leveren. Dat geeft je zonder rentekosten een enorm concurrentievoordeel. Je kan zo in de helft van de tijd het zelfde leveren of in dezelfde tijd het dubbele leveren. Halveer je personeelsbestand of verdubbel je productie.

Hamvraag:

Hoe kan ik mijn ecosysteem zodanig inrichten dat ik een belangrijk deel van mijn rentekosten kwijtraak?

Oplossingsrichting:

Zet een eigen zo groot en divers mogelijk en volledige digitaal en geautomatiseerd ecosysteem op, met een eigen munt en zonder positief samengestelde rente.

Hoe diverser, hoe beter, want dat verhoogt de kans op mogelijke kringlopen. Zonder een web van kringlopen geen ecosysteem. Ontbreekt het aan kringlopen, dan ontstaan er op diverse plekken zowel overschotten als tekorten, beiden onverenigbaar en onoplosbaar. Dat is dodelijk voor een ecosysteem. Menig bartersysteem gaat er aan kapot of loopt vast.

Doordat de rentekosten wegvallen, neemt ook je liquiditeit toe. Toegenomen liquiditeit betekent meer werkkapitaal. Het geheel betekent dat je je meer op je kerncompetenties, op je talenten kunt toeleggen. Hoe meer je vanuit je kerncompetenties en talenten kunt werken, hoe gemakkelijker en moeitelozer alles gaat. Het kost je dus veel minder energie. Sterker nog, werken vanuit je talenten levert je energie op. Moeiteloos waarde creëren dus. En waarde creëren vinden mensen wat waard. Daar hebben ze dus graag wat voor over. Die waardering drukken ze onder andere in geld uit, en bij voorkeur in jouw munt want die levert meer koopkracht dan de dure euro.

Er is een oplossing. Is er voldoende dissonantie met het huidige systeem van slaafgeld? Is jouw wereld al turbulent genoeg? Is jouw gevoel van urgentie al voldoende aangewakkerd? Sta jij open voor vrijgeld? Ben je bereid om de stappen voorwaarts te nemen en anders om te gaan met jouw ecosysteem? Welke blokkades moeten nog worden opgeheven? Welke excuses heb je nog? Welk inzicht ontbreekt je nog?

Wij kunnen helpen. Voel je vrij en neem contact op.

Armillaria hoshin kanri

Armillaria is de hoshin kanri—voorstel, reden, zakelijke zin en plan van aanpak op één A4—om met Nederland Vrijgeldlandsamenlevenskunst op te laten bloeien.

Klik op onderstaande plaat voor de PDF van Armillaria.

Nog meer hoshin kanri. Voor meer uitleg, zie hoshin kanri.

Wensen

 • Onze Aarde beter en rijker voor onze kinderen en de kinderen van onze kinderen achterlaten.
 • De mensheid bevrijden van:
  • uitsluitend schaarstedenken en -doen; en
  • de obsessieve groeidwangstoornis.
 • Sociale en economische impact van zowel betaald als onbetaald (vrijwilligers)werk voor eens en altijd zichtbaar maken.
 • Elke transactie een bijdrage laten leveren aan mens, natuur en netto nationaal geluk.
 • Sociale kapitaalkracht langer nationaal laten bijdra- gen in plaats van weg te laten vloeien.
 • Vangnet spannen voor de krakende economie.
 • Volledige transparantie, billijkheid en economische gelijkwaardigheid.
 • Krediet synoniem aan vertrouwen maken.

De Bedoeling

 1. Nederland Vrijgeldland™.
 2. Vrijgeld geeft zin™.
 3. Slagen met een monetair stelsel voor globale samenlevenskunst waar het huidige faalt.
 4. Money Systems from Holland™ en Vrijgeld™ internationaal erkend.
 5. De Google + WordPress + Wikipedia van vrijgeldsystemen zijn.
 6. Het meest vertrouwde schaalvrije robuuste commerciële open source financiële systeem leveren.

Daarom

 • Schaal bewezen monetaire oplossingsrichtingen uit de onderstroom op naar nationaal niveau.
 • Ontwerp en implementeer een elegant, slim, schaalvrij, gedecentraliseerd, zelforganiserend, zelfhelend en zakelijk zinnig open source vrijgeldsysteem en monetair internetprotocol dat:
  • samenlevenskunst, sociale cohesie en maatschappelijke participatie nationaal katalyseert;
  • mensen in staat stelt elk gereedschap te creëren voor het uitdrukken, groeien en uitwisselen van krediet, waarde, rijkdom, rangordening en verkiezing met (eigen) digitale girale munten;
  • volledig onafhankelijk is van hard- en software en leveranciers; en
  • voldoende, duurzaam, ‘gratis’ & waardevast is.

Waarom?

Vergrijzing, ontgroening, toenemende spanning in de markt en de transitie naar duurzaamheid op basis van grote systeemwijzigingen vergroot de hunkering naar oplossingsgerichte innovaties van aanvullende monetaire systemen uit de onderstroom. De noodzaak voor en behoefte aan structurele innovaties op maatschappelijk, economisch en financieel terrein neemt sterk toe. De transitie van de ‘ikonomie’ naar de ‘wijconomie’ is onomkeer- baar ingezet.

Geldsystemen oefenen een extreme kracht uit op organisatiestructuren en kunnen genetwerkte gemeenschappen en samenlevenskunst maken of breken. Daarmee hebben ontwerpkeuzes voor geldsystemen een ongekende impact op sociale cohesie en zijn daarmee van kritisch maatschap- pelijk belang. Ons huidige monetaire systeem blijkt verouderd en achterhaald en past niet meer bij de zich steeds sneller ontwikkelende informatie-, kennis- en wijsheidstechnologie.

Het tekort aan gezond, fris geld neemt exponen- tieel toe. Hierdoor komen steeds meer mensen in de knel terwijl er steeds minder geld voor beschikbaar is.

Gedecentraliseerde semantische informatietechnologie (Web 3.0) opent ongekende kansruimtes voor waarde-, geld- en reputatiesystemen die samenlevenskunst koesteren. Herstelplannen bestrijden slechts op korte termijn de symptomen en lossen daarmee de structurele problemen niet op. De huidige maatregelen hebben slechts invloed op de aard, mate en frequentie van crises. De kans op nieuwe, ingrijpender crises wordt algemeen onderkend. Verstandigen zetten zich schrap.

Nederland is een land van vrijdenkers en vrijdoeners. Laten wij wederom een impuls geven door met een gezond vrijgeldsysteem dé vrijstaat te worden.

Stap voor stap

In antichronologische volgorde komen stap voor stap dichterbij Nederland Vrijgeldland™ en Vrijgeld geeft zin™.

 • Seizoen 4:
  • Armillaria 100% op eigen benen.
  • …Eerste 100.000 vrijgeldpassen in gebruik.
  • Vrijgeldomzet per maand gelijkwaardig ≥ €100k.……
  • Telegraaf publiceert artikel vrijgeld.
 • Seizoen 3:
  • Drie gemeenschappen met elk ≥ 1.000 leden.
  • Prototype (RFID) chippas operationeel.
  • DNB steekt voorzichtig duim omhoog.
  • EU zet vrijgeld op agenda en Buitenhof rapporteert.
 • Seizoen…… 2:
  • Wachtrij voor participatie in project groeit.
  • 1.000 bedrijven investeren elk €1.000.
  • Open source software vrijgegeven.
  • Versie 1.0 protocol specificatie gepubliceerd.
 • Seizoen 1:
  • Rechtsvorm Vrijgeld leidt tot coöp.
  • Banken en Ministeries tekenen convenant.
  • Ontwikkelteam als ‘film crew’ op snelheid.
  • Financiering voor project rond.